وان داملا دو
وان داملا دو
وان داملا دو
Product Photo
وان داملا دو
وان داملا دو

وان داملا دو

توضیحات
ارتفاع : 53 سانتی متر

اندازه ها
130x130140x140150x150