دور دوشی آرنا
Product Photo

دور دوشی آرنا

اندازه ها
100x80110x80120x80130x80140x80150x80160x80

توضیحات
برای این مدل اندازه های سفارشی قابل اجرا می باشد.
طبق درخواست طرح سند بلاست بر روی شیشه انجام می شود.

جزئیات