زیردوشی تالیا
Product Photo

زیردوشی تالیا

اندازه ها
 100x80 120x80
       

توضیحات

زیردوشی های آکرلیک دارای سه نوع فلت، مونوبلوک و پنل دار می باشد.

- زیردوشی نوع فلت : دارای ارتفاع 5 سانتی متر می باشد.
- زیردوشی نوع مونوبلوک : دارای ارتفاع 14 سانتی متر و یک پارچه می باشد.
- زیردوشی نوع پنل دار : دارای پنل و شاسی جداگانه می باشد.

این مدل دارای دو نوع کنج چپ و کنج راست می باشد


جزئیات