زیردوشی الیت مدرن
Product Photo

زیردوشی الیت مدرن

اندازه ها
 100x90 110x90  120x90  150x90  160x90  170x90  

توضیحات

زیردوشی های آکرلیک دارای سه نوع فلت، مونوبلوک و پنل دار می باشد.

- زیردوشی نوع فلت : دارای ارتفاع 5 سانتی متر می باشد.
- زیردوشی نوع مونوبلوک : دارای ارتفاع 14 سانتی متر و یک پارچه می باشد.
- زیردوشی نوع پنل دار : دارای پنل و شاسی جداگانه می باشد.


جزئیات