زیردوشی مارینا
Product Photo

زیردوشی مارینا

اندازه ها
 100x80 110x80 120x80 140x80       

توضیحات

زیردوشی های آکرلیک دارای سه نوع فلت، مونوبلوک و پنل دار می باشد.

- زیردوشی نوع فلت : دارای ارتفاع 5 سانتی متر می باشد.
- زیردوشی نوع مونوبلوک : دارای ارتفاع 14 سانتی متر و یک پارچه می باشد.
- زیردوشی نوع پنل دار : دارای پنل و شاسی جداگانه می باشد.


جزئیات