وان بامبو
وان بامبو
وان بامبو
Product Photo
وان بامبو
وان بامبو

وان بامبو

توضیحات
ارتفاع : 53 سانتی متر

اندازه ها
160x80